ความคิดที่ต่างกันของรัฐบาลและครัวเรือนไทยเรื่องภาวะเศรษฐกิจ

ความคิดที่ต่างกันของรัฐบาลและครัวเรือนไทยเรื่องภาวะเศรษฐกิจ

    24 Sep 2018

รัฐบาลมองว่าเศรษฐกิจไทยกำลังขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ประชาชนครัวเรือนไทยกำลังแบกรับอยู่ ทั้งรายได้ที่น้อยลง และรายจ่ายที่สูงขึ้น